Skip to main content

Tệp lệnh tham chiếu (CIP33)

tip

Đề xuất này đã được chấp thuận và được triển khai trong bản nâng cấp Hardfork Vasil cùng với 3 đề xuất khác là CIP 31, 32, 40. Đây là các đề xuất rất quan trọng giúp nâng cao hiệu suất của mạng lưới Cardano trong kỷ nguyên Basho.

Tóm tắt

Chúng tôi đề xuất cho phép các tập lệnh Tập lệnh tham chiếu (reference scripts) được đính kèm vào kết quả Đầu ra và cho phép các tập lệnh tham chiếu được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của tập lệnh trong quá trình xác thực mà không cần phải sử dụng / chi tiêu. Điều này sẽ cho phép các giao dịch sử dụng các tập lệnh phổ biến nhỏ hơn nhiều.


Đang cập nhật ...

Nguồn bài viết tại đây


Picture