Skip to main content

Giới thiệu về Catalyst

Dự án Catalyst là gì?

Dự án Catalyst là một loạt các thử nghiệm nhằm tạo ra các cấp độ đổi mới cao nhất của cộng đồng. Catalyst đang mang lại Quản trị trên chuỗi (On-chain Governance) cho chuỗi khối Cardano bằng cách cho phép cộng đồng tự xác định các ưu tiên để tăng trưởng. Nó cũng cho phép người tham gia triển khai tài trợ cho các đề xuất giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội nảy sinh trong vòng đời của Cardano.

Để thực hiện điều này, Dự án Catalyst được chia thành một loạt quỹ được triển khai sáu tuần một lần. Các quỹ này sẽ gợi ra các ý tưởng dưới dạng đề xuất từ những người tham gia. Mỗi đề xuất sẽ tập trung vào một thách thức do nhóm Dự án Catalyst hoặc cộng đồng Dự án Catalyst đưa ra. Các đề xuất sau đó sẽ trải qua một quá trình sàng lọc cộng đồng, nơi chúng được xem xét về tính khả thi, khả năng kiểm toán và tác động bởi một nhóm cố vấn cộng đồng được khuyến khích. Sau khi các đề xuất đã được hoàn thiện, chúng sẽ được cộng đồng bỏ phiếu và quỹ sẽ được phân phối dưới hình thức phụ trợ cho các dự án chiến thắng. Mỗi giai đoạn của quá trình này được mô tả chi tiết hơn trong toàn bộ tài liệu này.

Tại sao tôi nên tham gia Dự án Catalyst?

Dự án Catalyst cho phép tài trợ cho các dự án từ khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ làm quen với một cộng đồng toàn cầu có chung tầm nhìn: ngân hàng không có ngân hàng. Bạn có thể muốn tham gia Dự án Catalyst vì bạn là:

  • Tìm cách mang những ý tưởng mới vào cuộc sống và giúp ích cho tương lai của các nền tảng phi tập trung.
  • Muốn tìm hiểu về tất cả các ý tưởng và dự án mới đang được tài trợ hoặc về tiến trình của quản trị phi tập trung.
  • Quan tâm đến việc giúp tạo ra một trong những hệ thống quản trị phi tập trung lớn nhất.
  • Mong muốn được khen thưởng vì bạn đã tham gia vào việc phát triển hệ sinh thái Cardano thông qua việc tạo đề xuất, bỏ phiếu hoặc giúp đỡ với tư cách là cố vấn cộng đồng.
  • Muốn trở thành một phần của lực lượng đổi mới đột phá đang không ngừng phát triển.

Ai có thể tham gia Dự án Catalyst?

Mọi người từ mọi nền tảng đều có thể tham gia với Dự án Catalyst. Dự án Catalyst dành cho bất kỳ ai dù bạn có phải là người nắm giữ ADA hay không, một người chuyên nghiệp muốn đóng góp hay chỉ muốn quan sát và tìm hiểu về những gì đang diễn ra. Chỉ cần đến Cardano Ideascale và xem xét các vòng tài trợ gần đây và cũng kiểm tra các giai đoạn và giai đoạn trong Dự án Catalyst để xem điều gì sẽ xảy ra trong mỗi vòng tài trợ.

Làm cách nào tôi có thể tham gia và cập nhật thông tin về Dự án Catalyst?

Bạn có thể đăng ký trên Cardano Ideascale để xem tất cả các đề xuất hiện tại từ mỗi thách thức trong mỗi vòng tài trợ. Để biết thông tin cập nhật hàng tuần về Dự án Catalyst, bạn có thể xem thị trấn trên Youtube hoặc Crowdcast. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể xem tất cả các nguồn tin tức hoặc kết nối với Cộng đồng qua Discord hoặc Telegram.

Nguồn bài viết tại đây


Picture