Skip to main content

Kết quả chạy bộ

Nhấn vào các báo cáo để xem chi tiết, đợi một chút để hệ thống cập nhật thông tin.

Tổng hợp cả nhóm theo tháng
Tổng hợp theo tuần
Tổng hợp 15 ngày gần nhất
Tổng hợp theo tháng
Tổng hợp toàn thời gian
Top Runner "ra đường" trong 30 ngày gần nhất
Top Runner có Pace trung bình tốt nhất trong 30 ngày gần nhất (tối thiểu 20km)

Picture