Skip to main content

CIP

Chuyên mục các đề xuất cải tiến của Cardano (Cardano Improvement Proposal).

📄️ Danh sách các CIP

Đề xuất Cải tiến Cardano (CIP) là một tài liệu thiết kế chính thức dành cho cộng đồng Cardano, cung cấp thông tin hoặc mô tả một tính năng mới cho mạng Cardano, các quy trình hoặc môi trường của nó một cách ngắn gọn và đầy đủ về mặt kỹ thuật. Trong CIP này, chúng tôi mô tả CIP là gì, quy trình CIP hoạt động như thế nào và người dùng nên đề xuất, thảo luận và cấu trúc một CIP như thế nào.