Skip to main content

15 docs tagged with "Plutus"

View All Tags

Bài 3: Script Context

- Đây là phiên bản đã viết của Bài giảng số 3, Bài làm lại số 2 .

Bài 4: Monads

- Đây là phiên bản viết của Bài giảng số 4 .

Mã code mẫu - Plutus

- Dưới đây là các ví dụ mẫu cho các Bài giảng trong chương trình Plutus Pioneer Program, lần thứ 3

Tổng quan về các nghiên cứu.

Bài viết này giải thích ngắn gọn và tổng hợp các đường dẫn (link) để độc giả có thể tra cứu và tham chiếu nhanh đến các bài viết nghiên cứu học thuật chuyên sâu của IOG.