Skip to main content

Haskell cho lập trình viên

Giáo trình Haskell dành cho người đã có kinh nghiệm lập trình.

Chưa hoàn thiện. Video vẫn phụ đề vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Updating ...

TÓM TẮT KHÓA HỌC VÀ HƯỚNG DẪN
 • Video bao gồm 43 bài giảng về Haskell được chia theo từng chủ đề.
 • Video này rất phù hợp với người biết tối thiểu một ngôn ngữ lập trình C, C++, python, javar
 • Nếu bạn chưa biết lập trình, hãy học theo tài liệu Haskell_101 hoặc em bộ video Haskell for Beginner đang được biên dịch.
 • Phần dịch thuật do nhóm fimi.vn thực hiện với tài trợ của quỹ Catalyst.
 • Diễn đàn thảo luận về kiến thức về lập trình Hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano tại đây.
Hướng dẫn để xem toàn bộ bài giảng trong danh sách

Picture

Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích từ khóa học.


DANH SÁCH TOÀN BỘ CÁC BÀI GIẢNG
 • Bài 01: Basics
 • Bài 02: Functions, Types, let & where
 • Bài 03: Recursion, Guards, Patterns
 • Bài 04: Lists and Tuples
 • Bài 05: List Exercises
 • Bài 06: Higher Order Functions & Anonymous Functions
 • Bài 07: Partial Function Application & Currying
 • Bài 08: Function Composition
 • Bài 09: Folding (foldr, foldl)
 • Bài 10: Datatypes
 • Bài 11: Folding Exercises
 • Bài 12: Records
 • Bài 13: Typeclasses
 • Bài 14: Maybe
 • Bài 15: IO
 • Bài 16: Type inference
 • Bài 17: Monads
 • Bài 18: QuickCheck
 • Bài 19: Infinite Lists
 • Bài 20: Advanced Exercises
 • Bài 21: data, type & newtype
 • Bài 22: Either
 • Bài 23: Modules
 • Bài 24: Environment
 • Bài 25: Compiling Binaries
 • Bài 26: Strictness, Thunks & seq
 • Bài 27: Exceptions
 • Bài 28: Concurrency & Threads
 • Bài 29: Semaphores (QSem, QSemN)
 • Bài 30: Software Transactional Memory (STM)
 • Bài 31: Weak Head Normal Form
 • Bài 32: DeepSeq
 • Bài 33: Parallelism
 • Bài 34: Profiling
 • Bài 35: Semigroup & Monoid
 • Bài 36: Category Theory (Functors, Applicatives, Monads)
 • Bài 37: Arrows
 • Bài 38: Monad Transformers
 • Bài 39: Induction Proofs
 • Bài 40: Termination Proofs
 • Bài 41: Formal Verification (using Isabelle)
 • Bài 42: QuickSpec
 • Bài 43: Cabal

Picture