Skip to main content

Plutus

Plutus là ngôn ngữ lập trình Hợp đồng thông minh chính của blockchain Cardano. Plutus được phát triển để là một nền tảng thực thi và ngôn ngữ phát triển hợp đồng thông minh có mục đích sử dụng ngôn ngữ lập trình chức năng Haskell.