Skip to main content

11 docs tagged with "Ouroboros"

View All Tags

Ouroboros

Giao thức đồng thuận bằng chứng cổ phần của Cardano.

Tổng quan về các nghiên cứu.

Bài viết này giải thích ngắn gọn và tổng hợp các đường dẫn (link) để độc giả có thể tra cứu và tham chiếu nhanh đến các bài viết nghiên cứu học thuật chuyên sâu của IOG.