Skip to main content

Đề xuất cải tiến Cardano (CIP) dùng để làm gì

Ngày 14 tháng 04 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Bạn có muốn cải thiện giao thức Cardano không? Có một quy trình để thực hiện điều này được gọi là Đề xuất cải tiến Cardano (CIP - Cardano Improvement Proposals). Thông qua quy trình CIP, bạn có thể tạo một tài liệu trong đó bạn có thể mô tả vấn đề và đề xuất giải pháp. CIP sẽ đóng vai trò là cơ chế chính để đề xuất các thay đổi đối với giao thức Cardano. Đó là nơi các tác giả, biên tập viên CIP và cộng đồng gặp nhau. Tất cả họ có thể tranh luận về đề xuất. Các đề xuất thường được gửi bởi các chuyên gia và chuyên môn cũng được mong đợi từ những người đánh giá. Nếu bất cứ ai quan tâm đến thông tin công nghệ chi tiết, tài liệu CIP có thể là một nguồn tài nguyên hữu ích. Mọi người đôi khi bối rối và không biết quy trình CIP và quản trị trên chuỗi có liên quan như thế nào. Việc giới thiệu quản trị trên chuỗi được đề xuất trong CIP-1694. Chúng ta hãy nhìn vào nó.

TÓM TẮT

Không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa quy trình CIP hiện tại và đề xuất quản trị trên chuỗi như được mô tả trong CIP-1694. Tuy nhiên, các tài liệu CIP có thể đóng vai trò là đầu vào cho công tác quản trị trong tương lai. Các tài liệu CIP sẽ chứa các chi tiết kỹ thuật về vấn đề và giải pháp lý tưởng được chuyên gia phê duyệt.

CIP và quản trị

Đầu tiên và quan trọng nhất, cần phải giải thích rằng quy trình CIP không liên quan gì đến quản trị trên chuỗi. CIP nên được sử dụng để mô tả vấn đề một cách chi tiết và đề xuất giải pháp kỹ thuật. Thay đổi được đề xuất có thể được tranh luận và các quyết định thiết kế có thể được ghi lại. Quy trình CIP không có vai trò quyết định có thực hiện các thay đổi hay không. Một tài liệu CIP hiện có (đề xuất) không đảm bảo rằng một thay đổi sẽ được thực hiện trong một giao thức hoặc được triển khai theo cách khác.

CIP có hai nhiệm vụ thiết yếu. Để chuẩn hóa hình thức giao tiếp giữa những người tham gia và cho phép các thay đổi được đề xuất theo một cách chính thức thống nhất. Mỗi tài liệu CIP có một tác giả và tác giả phải tuân theo cấu trúc tài liệu được yêu cầu. Các tài liệu CIP có thể có các trạng thái tự giải thích sau:

  1. Được đề xuất
  2. Đang hoạt động và
  3. Không hoạt động. 

Biên tập viên CIP (CIP Editors) đảm bảo rằng các tài liệu CIP có cấu trúc và kỹ thuật cần thiết. Quá trình chuyển đổi tài liệu CIP giữa các trạng thái được mô tả.

Biên tập viên CIP bảo vệ quy trình CIP. Tuy nhiên, vai trò của họ không phải là phê duyệt hoặc từ chối các đề xuất của tác giả. Họ có thể không đồng ý với đề xuất, nhưng nếu nó hợp lý và hoàn chỉnh về mặt công nghệ và tác giả tuân theo cấu trúc tài liệu được yêu cầu, thì đề xuất sẽ được tạo ra.

Các biên tập viên có thể cung cấp phản hồi kỹ thuật về các đề xuất nhưng không phải là người duy nhất đưa ra phản hồi đó. CIP là một quy trình hướng đến cộng đồng và bất kỳ ai có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết đều có thể là người đánh giá và đưa ra phản hồi.

Các biên tập viên chủ yếu ở đó để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận và hòa giải các cuộc tranh luận. Họ không nhất thiết phải là chuyên gia kỹ thuật về tất cả các chủ đề được đề cập trong các tài liệu CIP mới. Lý tưởng nhất là sẽ có đủ số lượng người đánh giá có kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết để cung cấp phản hồi chất lượng. Tác giả của các tài liệu CIP nên kết hợp phản hồi từ những người đánh giá để tạo ra một tài liệu có chất lượng cao nhất với đầy đủ chi tiết kỹ thuật (bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực có thể có của thay đổi được đề xuất).

Làm thế nào để quá trình CIP liên quan đến quản trị trên chuỗi? Quy trình CIP là một thành phần hướng đến cộng đồng có thể đóng vai trò là đầu vào cho quản trị trên chuỗi. Về mặt lý thuyết, có thể bỏ phiếu cho các tài liệu CIP riêng lẻ.

Mục tiêu của quy trình CIP là có các vấn đề về giao thức được mô tả cùng với các giải pháp công nghệ khả thi của chúng. Các đề xuất cũng có thể liên quan đến các quá trình. Quản trị trên chuỗi nên tập trung vào quá trình ra quyết định và các tài liệu CIP riêng lẻ có thể là đối tượng của quá trình ra quyết định.

Lưu ý rằng CIP-1694 là cơ sở để tạo ra quản trị phi tập trung. Tài liệu này không đề cập đến bối cảnh của quy trình CIP theo bất kỳ cách nào. CIP-1694 là việc tạo ra cơ cấu quản trị và vai trò mới của Đại diện Ủy thác (DReps). Hơn nữa, đó là về việc ai sẽ có quyền thay đổi các tham số giao thức, có quyền kiểm soát dự trữ và ngân quỹ của dự án, v.v.

Tại thời điểm này, ít nhất là theo như tôi biết, không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa quy trình CIP và quản trị trên chuỗi được đề xuất trong CIP-1694.

KẾT LUẬN

Bạn có thể tự hỏi liệu quản trị có quan trọng không và liệu quy trình CIP có đủ hay không. Như chúng tôi đã cố gắng giải thích, quy trình CIP không phải là đưa ra quyết định về việc có thực hiện các thay đổi hay không. Cần có một nhóm để thực hiện các thay đổi và nhóm đó cần được thanh toán lý tưởng từ ngân quỹ dự án. Các tác giả, biên tập viên CIP và người đánh giá không có quyền quyết định những thay đổi nào sẽ thực hiện, vì họ có thể không đại diện cho ý kiến ​​của đa số những người nắm giữ ADA. Vì lý do tương tự, nhóm cũng không nên ở vị trí chọn và chọn những thay đổi mà nhóm thực hiện. Quyết định nên được đưa ra bởi những người nắm giữ ADA, thông qua DReps. Do đó, có thể kỳ vọng rằng sẽ có mối liên hệ trực tiếp giữa quy trình CIP và quản trị trên chuỗi.

Để tìm hiểu thêm về quy trình CIP, hãy tìm CIP-1.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới