Skip to main content

Mối quan hệ giữa staking và đóng block trên Cardano là gì?

Ngày 15 tháng 03 năm 2023

Trong các cuộc tranh luận gần đây, nhiều người đã không hiểu đầy đủ về mối liên hệ giữa việc staking và sản xuất block. Một số người lầm tưởng rằng nếu một pool bắt đầu sử dụng chức năng Contingent Staking (CS) và yêu cầu KYC từ những người ủy thác, thì nó sẽ đồng thời yêu cầu kiểm duyệt các giao dịch. Hiểu như vậy là không đúng, bởi hai chức năng là hoàn toàn riêng biệt. Các SPO đã có thể lọc và loại bỏ các giao dịch ngay cả khi không có tính năng CS. Ngược lại, một pool yêu cầu KYC từ những người ủy thác có thể chèn một giao dịch vào block ngay cả khi địa chỉ đó đang nằm trong danh sách đen (bị yêu cầu kiểm duyệt). Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này chi tiết hơn.

TÓM TẮT

  • SPO có thể kiểm duyệt các giao dịch bằng cách sửa đổi mã nguồn của node của Cardano.
  • Ngay cả khi 80% pool kiểm duyệt các giao dịch theo cùng một danh sách đen, thì các giao dịch trong danh sách đen vẫn được đưa vào blockchain thông qua 20% pool còn lại.
  • Nếu các cơ quan quản lý muốn buộc các SPO kiểm duyệt các giao dịch, họ có thể làm điều đó ngay bây giờ.
  • Nếu các SPO muốn vận hành thành công một pool, hành vi của họ phải phù hợp với mong muốn của những người nắm giữ ADA. Mức độ kiểm duyệt các giao dịch trên Cardano chủ yếu được xác định bởi những người nắm giữ ADA.
  • Kiểm duyệt bị ngăn chặn bởi sự Phi tập trung, không cần cấp phép và tính cởi mở của Cardano.
  • người ủy thác có thể ủy quyền ADA cho một pool và pool vẫn có thể kiểm duyệt các giao dịch của người ủy quyền.
  • Nếu chủ sở hữu ADA từ chối KYC và kiểm duyệt giao dịch thì không có cơ quan quyền lực nào có cơ hội bắt họ phải làm điều đó.

Các SPO có thể kiểm duyệt các giao dịch ngay bây giờ

Hiện tại, các SPO có thể kiểm duyệt các giao dịch và không cần chờ tới khi có chức năng CS. Bất kỳ SPO nào cũng đều có thể tùy chỉnh mã nguồn node Cardano. Có một phần trong mã nguồn dành riêng cho việc xác thực các giao dịch đến, lưu trữ chúng trong mem-pool, chọn các giao dịch cho một block mới, v.v. Các SPO có thể sửa đổi mã nguồn theo bất kỳ cách nào họ muốn và nếu họ được quyền tạo một block thì đó là hợp lệ, block hợp lệ sẽ đưa nó vào blockchain.

SPO có thể sửa đổi mã nguồn node Cardano theo cách nó sẽ cố tình lọc hoặc loại bỏ một số giao dịch. Hiện tại không có cơ chế nào để xử phạt các pool làm như vậy tức là đã không chèn các giao dịch vào một block theo cách được thiết kế của mã nguồn ban đầu. Điều này một phần là do các giao dịch được đưa vào mem-pool theo một thứ tự khác tùy thuộc vào sự phát tán của chúng qua mạng. Vì vậy, không thể chứng minh rằng node có một giao dịch mà nó có thể đã chèn vào block, nhưng cố tình không làm như vậy.

Nếu SPO đồng ý (hoặc bị buộc phải) kiểm duyệt các giao dịch theo danh sách đen, anh ta chỉ cần sửa đổi mã nguồn theo cách so sánh các địa chỉ ví blockchain riêng lẻ trong một giao dịch với tất cả các địa chỉ nằm trong danh sách đen. Nếu bất kỳ địa chỉ nào trong giao dịch có trong danh sách đen, pool sẽ loại bỏ toàn bộ các giao dịch đó.

Vì vậy, SPO chỉ cần sửa đổi mã nguồn, tạo phiên bản ứng dụng máy trạm Cardano của riêng mình và cài đặt nó trên node của họ. Một SPO có thể chọn kiểm duyệt các giao dịch một cách tự nguyện, có thể được thúc đẩy bởi lợi ích kinh tế ích kỷ của chính mình hoặc có thể bị các tác nhân bên ngoài buộc phải làm như vậy.

Kiểm duyệt giao dịch và staking

Staking ảnh hưởng đến kiểm duyệt giao dịch như thế nào? Hiện tại, chúng ta sẽ thảo luận về trạng thái hiện tại khi CS không được triển khai.

Số lượng block mà pool có thể tạo trong mỗi epoch được xác định bởi quy mô stake. Tổng số stake có thể bao gồm ADA của chính SPO và đồng thời là các ADA được ủy quyền bởi những người ủy thác.

Nếu tiền của những người ủy thác được ủy quyền cho pool, thì chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng block mà pool sẽ tạo ra. Nếu những người ủy thác tìm hiểu về kiểm duyệt giao dịch và không đồng ý với pool về việc kiểm duyệt giao dịch, người ủy thác có thể ủy quyền ở pool khác.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu các giao dịch được kiểm duyệt bởi một pool duy nhất, thì tất cả các giao dịch sẽ được đưa vào blockchain. Điều này là do tất cả các node Cardano có mã nguồn chưa sửa đổi sẽ chấp nhận tất cả các giao dịch hợp lệ. Ngay cả khi có tới 80% số pool đồng ý kiểm duyệt các giao dịch theo cùng một danh sách đen, thì các giao dịch trong danh sách đen đó vẫn có thể được đưa vào blockchain thông qua 20% pool còn lại. Mức độ kiểm duyệt các giao dịch trên mạng Cardano chủ yếu được xác định bởi những người nắm giữ ADA. Các SPO có ít quyền hơn để quyết định điều này vì họ (cùng nhau) sở hữu ít ADA hơn. Hơn nữa, nếu ít nhất một phần nhỏ SPO không đồng ý với kiểm duyệt, thì việc kiểm duyệt sẽ không bao giờ có thể thực thi được.

Hãy nói thêm rằng tất cả các mạng blockchain nguồn mở công khai đều có các đặc điểm giống nhau về khả năng kiểm duyệt các giao dịch. Kiểm duyệt bị ngăn chặn bởi các thuộc tính như phân quyền (phân phối token cho phép thực thi ý chí của đa số), tính không được phép và tính mở (khả năng hoạt động cho giao thức mà không cần sự cho phép của bên thứ ba).

Contingent Staking ảnh hưởng như thế nào đến việc kiểm duyệt giao dịch?

Nếu các cơ quan quản lý muốn buộc các SPO kiểm duyệt các giao dịch, họ có thể làm điều đó ngay bây giờ mà không cần phải đợi cho đến khi có chức năng CS. Các cơ quan quản lý chỉ cần giao danh sách đen cho các SPO đồng ý kiểm duyệt giao dịch.

Nếu một SPO yêu cầu thông tin KYC từ những người ủy thác (sử dụng tính năng CS), thì nó hầu như không liên quan gì đến việc kiểm duyệt các giao dịch. Người ủy thác và người dùng mạng là hai nhóm độc lập. Tất nhiên, người ủy thác cũng có thể đồng thời là người dùng. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều là người ủy thác.

Hơn nữa, chỉ một phần nhỏ trong số tất cả những người ủy thác được ủy quyền cho một pool nhất định. Điều này có nghĩa là nếu một pool chỉ muốn chèn các giao dịch của người dùng đồng thời staking với nó, thì pool đó có thể không có sẵn bất kỳ giao dịch nào trong một slot nhất định.

Kiểm duyệt giao dịch là kiểm duyệt tất cả thông tin có sẵn về người dùng. Về lý thuyết, các địa chỉ blockchain có thể là một phần của đồng thuận giữa các pool đóng block và SPO. Những địa chỉ này sẽ thuộc về một danh sách trắng. Các cơ quan quản lý có thể yêu cầu các SPO kiểm duyệt tất cả các giao dịch ngoại trừ những giao dịch thuộc về những người ủy thác và chỉ những người ủy thác đã cung cấp KYC. Nói cách khác, SPO sẽ chấp nhận các giao dịch có chứa địa chỉ trong danh sách trắng. Liệu điều đó có hiệu quả? Không. Tại sao? Phi tập trung sẽ ngăn chặn điều này.

Theo giả thuyết, kịch bản này chỉ có thể xảy ra nếu tất cả các SPO và cả những người nắm giữ ADA cùng đồng ý. Nếu những người nắm giữ ADA không đồng ý, họ sẽ bắt đầu vận hành các pool của riêng mình và bỏ qua sự kiểm duyệt. SPO không thể tác động đến ý chí tự do của chủ sở hữu ADA. Nếu các SPO muốn tiếp tục hoạt động, hành vi của họ phải phù hợp với mong muốn của những người nắm giữ ADA.

Chủ sở hữu ADA có thể từ chối hỗ trợ các pool có yêu cầu KYC và ủy quyền cho những pool không sử dụng tính năng CS. Theo cách tương tự, những người nắm giữ ADA có thể đối phó với việc kiểm duyệt giao dịch.

Lưu ý rằng cơ quan quản lý có thể yêu cầu các SPO chấp nhận danh sách đen hoặc danh sách trắng ngay cả khi không có tính năng CS. Tính năng CS chỉ ảnh hưởng đến người ủy thác, không ảnh hưởng đến người dùng Cardano. Nếu một người ủy thác ủy quyền cho một pool không phải KYC, thì các cơ quan quản lý sẽ không có bất kỳ thông tin nào về người ủy thác (miễn là họ không lấy thông tin đó ở nơi khác, chẳng hạn như từ một sàn giao dịch tập trung).

Ủy thác ADA cho pool và xác thực giao dịch (và tạo block) là hai quy trình riêng biệt. Có một liên kết giữa các quá trình này, nhưng chỉ là một liên kết gián tiếp. Việc người ủy thác ủy quyền cho pool X không ảnh hưởng đến hoạt động của pool Y. Nếu pool X yêu cầu KYC và người ủy thác từ chối cung cấp thì sẽ không có gì xảy ra. Người ủy thác sẽ ủy quyền cho pool Y. Cả pool X và Y đều có thể xử lý giao dịch của người ủy thác. Nếu pool X kiểm duyệt giao dịch staking, thì pool Y sẽ xử lý giao dịch đó.

Kịch bản này thậm chí có thể xảy ra. Pool X sẽ yêu cầu KYC và người ủy thác sẽ cung cấp thông tin này. SPO chấp nhận ADA từ người ủy thác. Sau đó, vì một số lý do, địa chỉ blockchain của người ủy thác bị đưa vào danh sách đen. ADA của người ủy thác vẫn sẽ được ủy quyền cho pool X, tuy nhiên pool X sẽ kiểm duyệt các giao dịch của người ủy thác.

Có thể từ chối ủy quyền sau khi giao dịch ủy quyền được ký bởi người ủy thác và SPO không? Chúng tôi không biết vào lúc này.

KẾT LUẬN

Mọi người thường sợ thay đổi vì họ không có đủ thông tin về chủ đề này. KYC giống như một miếng vải đỏ đối với một con bò tót và tương tự đối với những người hâm mộ sự phi tập trung. Tôi tin rằng tính năng CS sẽ có tác động rất nhỏ đến việc xác thực giao dịch và sẽ không giúp các cơ quan quản lý thực thi ý chí của họ. Điều quan trọng là phải biết các cơ quan quản lý đang thực sự đấu tranh với ai. Nó không phải là SPO như thoạt nhìn, mà là tất cả những người nắm giữ ADA. Nếu chủ sở hữu ADA từ chối KYC và kiểm duyệt giao dịch thì không có cơ quan quyền lực nào có cơ hội kiềm chế ý chí của họ.

Ủy quyền ADA cho pool và xác thực giao dịch về cơ bản là hai quy trình riêng biệt và độc lập. staking chỉ diễn ra giữa một người ủy thác và một SPO. Một pool được chọn ngẫu nhiên sẽ xác thực tất cả các giao dịch có sẵn tại một thời điểm nhất định. Nếu pool cố tình loại bỏ (có kiểm duyệt) một số giao dịch thì các pool khác sẽ chèn giao dịch bị kiểm duyệt đó vào block khác. Do đó, các cơ quan quản lý rất có thể sẽ nhắm mục tiêu riêng cho từng quy trình, tức là quy trình ủy quyền và quy trình xác thực giao dịch.

Việc SPO từ chối ủy quyền, tức là từ chối hợp tác giữa một bên tham gia và SPO, không ảnh hưởng đến việc xác thực giao dịch của những người dùng khác.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới